Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii COVID-19

16.03.2022

4118

Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii COVID-19. Kompetencje personelu zarządzającego w lotnictwie na różnych poziomach kierowania.

Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii COVID-19. Kompetencje personelu zarządzającego w lotnictwie na różnych poziomach kierowania.

data:16.03.2022
godzina:10:00 - 13:30miejsce:Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662, Warszawa
Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Sektorową Radę ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach

Tematem przewodnim konferencji jest zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii Covid C-19 w aspekcie prawnym oraz oczekiwane kompetencje personelu kierowniczego na różnych poziomach zarzadzania w lotnictwie.

Zasadniczym celem Konferencji jest nawiązanie współpracy środowisk reprezentujących wszystkie dziedziny lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa w lotnictwie w kontekście przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID 19 w aspekcie uregulowań prawnych oraz pożądanych kwalifikacji, umiejętności i postaw personelu kierowniczego jak również nawiązanie trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Podczas Konferencji chcielibyśmy ukierunkować dyskusję jej uczestników na problematykę związaną z zastosowaniem nowoczesnych technologii w lotnictwie, zarówno w odniesieniu do środków transportu, infrastruktury lotniczej, jak również systemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego w czasie zagrożeń pandemicznych a co się z tym wiąże na kompetencje i umiejętności menagerów lotnictwa.

Zagadnienia te mają szczególne znaczenie z punktu widzenia wyzwań, często nieprzewidywalnych, stawianych przed transportem lotniczym, czego doskonałym przykładem jest obecny kryzys związany z pandemią COVID-19. Istotną a w zasadzie fundamentalną kwestią są regulacje prawne, normujące funkcjonowanie lotnictwa we współczesnym świecie jak również doraźne regulacje awaryjne, podejmowane w kontekście nieprzewidywalnego rozwoju sytuacji pandemicznej.

Obrady będą prowadzone w trzech sesjach i dotyczyć następujących zagadnień:

 • - Negatywnych skutków pandemii COVID 19 na branżę lotniczą
 • - Zarządzanie ryzykiem w lotnictwie
 • - Organizacji systemów kształcenia i szkolenia na potrzeby sektora lotniczego
 • - Lotniczych regulacji prawnych na poziomie światowym europejskim i krajowym w kontekście współczesnych zagrożeń
 • - Aspektów prawnych kształcenia i szkolenia personelu obsług środków transportu lotniczego
 • - Nowoczesnych metod, technologii i narzędzi stosowanych w procesach szkolenia podstawowego i zaawansowanego personelu obsług środków transportu
 • - Politycznych, ekonomicznych i prawnych aspektów procesów szkolenia podstawowego i zaawansowanego personelu obsług środków transportu
 • - Dydaktyki i edukacji dla transportu

Zapraszamy do wspólnej dyskusji i badań.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat medialny

Harmonogram

10:00

Otwarcie Konferencji

10:15

Sesja Plenarna

11:00

I Panel dyskusyjny

12:15

II panel dyskusyjny

13:15

Podsumowanie

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący – dr hab. Anna Konert prof. Uczelni Łazarskiego, Dziekan wydziału Prawa i Administracji

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. inż. Cezary Galiński Politechnika Warszawska – SRKP lot-kos

 

Członkowie:

 • - prof. dr hab. inż. Andrzej Glen
    UPH Siedlce
 • - prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
     Uczelnia Łazarskiego
 • - prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk
     Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych– SRKP lot-kos
 • - prof. dr hab. inż. Józef Żurek
     Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • - dr hab. inż. Grzegorz Brona
     Komitet Badań Kosm. i Satelitarnych PAN – SRKP lot-kos
 • - dr hab. inż. Leszek Cwojdziński
     Politechnika Poznańska– SRKP lot-kos
 • - dr hab. inż. Jarosław Kozuba
     Politechnika Ślaska
 • - dr hab. inż. Jan Rajchel
     UPH Siedlce– SRKP lot-kos
 • - dr hab. inż. Karol Seweryn
     Centrum Badań Kosmicznych PAN– SRKP lot-kos
 • - dr hab. Stanisław Topolewski
     UPH Siedlce
 • - dr hab. inż. Mariusz Zieja
     Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący – dr hab. inż. Jan Rajchel - UPH Siedlce– SRKP lot-kos

Z-ca Przewodniczącego – dr inż. Tomasz Balcerzak - Uczelnia Łazarskiego

Sekretarz: mgr Ewelina Książek- Janik

Członkowie:

 • - dr Maciej Tołwiński
     UPH Siedlce
 • - mgr Ewa Nowakowska
     SRKP lot-kos
 • - dr Małgorzata Żmigrodzka
     Lotnicza Akademia Wojskowa
 • - mgr inż. Katarzyna Kostur-Balcerzak
     Lotnicza Akademia Wojskowa
 • - dr inż. Natalia Moch
     Wojskowa Akademia Techniczna
 • - Mgr. Ireneusz Konieczny
     Wademekum
 • - Mgr. Rafał Orłowski
     Wademekum
 • - Dr Paweł Lubecki
     Wademekum
 • - Dr Andrzej Skwarski
     Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

 

Rejestracja, dostęp, koszty

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Paneliści w formie stacjonarnej, studio telewizyjne z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów pandemicznych.

Obrady plenarne będą tłumaczone na język migowy

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji materiałów pokonferencyjnych w punktowanym czasopiśmie De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach · Polski (PL) · English (UK) · Rosyjski (RU) – 40pkt. Doctrina. Social and Political Journal - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach · Polski (PL) · English (UK) · Rosyjski (RU) – 20pkt. Jurnal of KONBiN – ITWL – Polski(PL) – English (UK) – 40 pkt lub w formie rozdziału w monografii pokonferencyjnej, w zależności od wyników recenzji i rekomendacji członków Komitetu Naukowego.

Opłata wydawnicza Autorów za publikację artykułów 200 PLN/100 PLN (studenci) Możliwość prezentacji stosowanych, nowoczesnych urządzeń i systemów, w tym symulacyjnych znajdujących zastosowanie w procesach przygotowania i realizacji usług oraz kadr lotniczych w postaci materiałów promocyjnych, folderów i prezentacji, które zostaną umieszczone w materiałach pokonferencyjnych i na stronach internetowych organizatorów konferencji.

Opłata reklamowa do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym Konferencji


Udział bierny:

transmisja z konferencji zostanie zamieszczona na tej stronie

Udział aktywny:

bezpłatny udział w konferencji po uprzednim zgłoszeniu i zarejestrowaniu w poniższym formularzu. Przed konferencją na podany adres email zostanie wysłany link z dostępem do konferencji.

Szanse lotnictwa 2022

Pierwsza strona
Zgody
 

Jak Uczelnia Łazarskiego przetwarza Twoje dane osobowe.